Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) reguluje warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dostępnego w domenie convertiser.com („Serwis”) („Użytkownicy”) oraz warunki używania plików cookies w ramach Serwisu.

1.2 Administratorem danych osobowych jest spółka Convertiser Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długosza 48 D, 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000379536, posiadająca nr REGON: 021470991, oraz nr NIP: 8971771112 („Operator”).

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

2.2 W przypadku rejestracji w Serwisie podstawą prawną przetwarzania przez Operatora danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora.

2.3 W przypadkach wskazanych w Polityce oraz w razie korzystania z funkcjonalności Serwisu innych, niż wskazane w punkcie 2.2 dane osobowe Użytkownika przetwarzane są po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu dostępnym w Serwisie, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z właściwym regulaminem zaakceptowanym przez Użytkownika (dalej łącznie jako „Regulamin”) oraz marketingu produktów i usług Operatora.

2.5 Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzanie również w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu dostępnym w Serwisie.

2.6 Dane osobowe Użytkowników, którzy zawarli z Operatorem umowę o świadczenie usług droga elektroniczną jako reklamodawcy („Reklamodawcy”) mogą być udostępniane Użytkownikom, którzy zawarli z Operatorem umowę o świadczenie usług droga elektroniczną jako wydawcy (Wydawcy”), na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.

2.7 Dane osobowe Wydawców mogą być udostępniane dostawcom usług płatniczych w celu realizacji obowiązków Operatora wynikających Regulaminu.

2.8 Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie unie- możliwi Operatorowi realizację usług, o których mowa w Regulaminie. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

2.9 Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

2.10 Aby skorzystać z prawa do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych oraz domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu, a także z prawa do otrzymania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, należy wysłać wiadomość na adres [email protected]

3. zbierane dane

3.1 W celu utworzenia konta w Serwisie wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika:

(a) Imienia i nazwiska (firmy),

(b) kraju zamieszkania (siedziby),

(c) adresu e-mail,

(d) numeru telefonu.

3.2 W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu może być wymagane podanie dodatkowych danych, w szczególności:

(a) adresu zamieszkania (siedziby)

(b) numeru PESEL, NIP, REGON, KRS (w zależności od tego, który z nich będzie miał zastosowanie wobec Użytkownika).

3.3 Niezależnie od danych osobowych podanych przez Użytkownika zgodnie z punktem 3.1 i 3.2 Polityki Operator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

(a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

(b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu oraz o każdorazowym wejściu i opuszczeniu stron Serwisu;

(c) dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu

(d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną świadczonych przez Operatora zgodnie z Regulaminem;

(e) informacje o przechodzeniu do innych witryn, do których linki są umieszczone w Serwisie.

(f) informacje o hasłach, według których użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie.

3.4 Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1422 Nr 144). W wypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać od Operatora usunięcia niniejszej zgody.

3.5 Skorzystanie z prawa do domagania się usunięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Operatora, na adres [email protected] , stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

3.6 Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Operatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

4. PLIKI COOKIES

4.1 Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

4.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka” ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

4.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

(a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

(b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

(c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

(a) „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

(b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.6 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

(b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

(c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

(d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

(e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.8 Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, w szczególności na możliwość zalogowania się do konta i korzystania z pełnego dostępu do zasobów Serwisu.

4.9 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat tych plików "cookie" znajdziesz na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.

4.10 Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na temat Użytkownika, na przykład w przypadku kliknięcia na przycisk "Dodaj" lub "Lubię to" lub zamieszczenia linku do strony Serwisu w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na stronach Serwisu. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

4.11 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Polityka pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5.2 Polityka jest ogólnie dostępna pod adresem convertiser.com

5.3 W wypadku zmiany Polityki jej doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie jej na stronach internetowych Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie – również poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminy w zasobach konta Użytkownika.

5.4 Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez pisemnej zgody drugiej Strony.

5.5 Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

5.6 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Operatora, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5.7 W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.